108 names of Ganesha
Gajananaya Ganadhyakshaya Vignarajaya Vinayakaya Dwimaturaya Dwimukhaya Pramukhaya Sumukhaya Krutine Supradeepaya Sukhanidhaye Suradhyakshaya Surarighnaya Mahaganapataye Manyaya Mahakalaya Mahabalaya Herambaya Lambajatharaya Haswagrivaya Mahodaraya Madotkataya Mahaviraya Mantrine Mangalaswarupaya Pramodaya Pradhamaya Pragnaya Vignagatriye Vignahantre Viswanetraya Viratpataye Sripataye Vakpataye Srungarine Ashritavatsalaya Shivapriyaya Sheeghrakarine Saswataya Balaya Balodhitaya Bhavatmajaya Puranapurushaya Pushne Pushkarochita ya Agraganyaya Agrapujyaya Agragamine Mantrakrutaye Chamikaraprabhaya Sarvaya Sarvopasyaya Sarvakartre Sarvanetraya Sarvasiddhipradaya Sarvasiddaye Panchahastaya Parvatinadanaya Prabhave Kumaragurave Akshobhyaya Kunjarasurabhanjanaya Pramodaptanayanaya Modakapriya Kantimate Dhrutimate Kamine Kavidhapriyaya Brahmacharine Brahmarupine Brahmavidhyadhipaya Jishnave Vishnupriyaya Bhaktajivitaya Jitamanmadhaya Ishwaryakaranaya Jayase Yakshakinnerasevitaya Gangansutaya Ganadhisaya Gambhiraninadaya Vatave Abhishtavaradaya Jyotishe Bhktanidhaye Bhavagamyaya Mangalapradaya Avyaktaya Aprakrutaparakramaya Satyadharmine Sakhye Sarasambhunidhaye Mahesaya Divyangaya Manikinkinimekhalaya Samastadivataya Sahishnave Satatodditaya Vighatakarine Viswadrushe Viswarakshakrute Kalyanagurave Unmattaveshaya Avarajajite Samstajagadhadharaya Sarwaishwaryaya Akrantachidakchutprabhave Srivigneswaraya
Photo: Clicked sometime in October 2010. Ganesha Statue outside a shop in Bangkok.

108 names of Ganesha

Gajananaya Ganadhyakshaya Vignarajaya Vinayakaya Dwimaturaya Dwimukhaya Pramukhaya Sumukhaya Krutine Supradeepaya Sukhanidhaye Suradhyakshaya Surarighnaya Mahaganapataye Manyaya Mahakalaya Mahabalaya Herambaya Lambajatharaya Haswagrivaya Mahodaraya Madotkataya Mahaviraya Mantrine Mangalaswarupaya Pramodaya Pradhamaya Pragnaya Vignagatriye Vignahantre Viswanetraya Viratpataye Sripataye Vakpataye Srungarine Ashritavatsalaya Shivapriyaya Sheeghrakarine Saswataya Balaya Balodhitaya Bhavatmajaya Puranapurushaya Pushne Pushkarochita ya Agraganyaya Agrapujyaya Agragamine Mantrakrutaye Chamikaraprabhaya Sarvaya Sarvopasyaya Sarvakartre Sarvanetraya Sarvasiddhipradaya Sarvasiddaye Panchahastaya Parvatinadanaya Prabhave Kumaragurave Akshobhyaya Kunjarasurabhanjanaya Pramodaptanayanaya Modakapriya Kantimate Dhrutimate Kamine Kavidhapriyaya Brahmacharine Brahmarupine Brahmavidhyadhipaya Jishnave Vishnupriyaya Bhaktajivitaya Jitamanmadhaya Ishwaryakaranaya Jayase Yakshakinnerasevitaya Gangansutaya Ganadhisaya Gambhiraninadaya Vatave Abhishtavaradaya Jyotishe Bhktanidhaye Bhavagamyaya Mangalapradaya Avyaktaya Aprakrutaparakramaya Satyadharmine Sakhye Sarasambhunidhaye Mahesaya Divyangaya Manikinkinimekhalaya Samastadivataya Sahishnave Satatodditaya Vighatakarine Viswadrushe Viswarakshakrute Kalyanagurave Unmattaveshaya Avarajajite Samstajagadhadharaya Sarwaishwaryaya Akrantachidakchutprabhave Srivigneswaraya

Photo: Clicked sometime in October 2010. Ganesha Statue outside a shop in Bangkok.